БЕСПЛАТНА МОНТАЖА И БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ ДО 30km ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАЈБЛИСКИОТ САЛОН

Услови на продажба

SIMPO им нуди на своите клиенти флексибилни услови за купување и поволна испорака на мебел. Попустите означени и пресметани на производите се готовински попусти. Готовински попуст се дава за плаќање:
– Во готово
– Со вирмани
– Со платежни картици

ПРОДАЖБА ПРЕКУ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЦИ

Стопанска банка АД Скопје:

– При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

– При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

– При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

– При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

NLB банка АД Скопје:

– При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

– При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

– При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

– При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

Шпаркасе банка АД Скопје:

– Продажбата на одложено плаќање ќе се врши од 2 до 36 рати.
– Најниската вредност на робата што ќе се продава изнесува 2.000 ден (вкупна вредност)
– На ваквиот вид на продажба не се пресметува камата и дополнителни трошоци;
– За продажба до 6 месеци попустот не се менува;
– За продажба од 7 до 18 месеци попуст се намалува за 5%;
– За продажба од 19 до 36 месеци попуст се намалува за 10%.

DINERS:

– Со DINERS картичка се врши продажба во готово и продажба на одложено плаќање до 12 месечни рати;
– Продажба со DINERS картички без разлика дали е готовинска уплата или одложено до 12 месеци се врши со одобрен готовински попуст;

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ФИРМИ - СИНДИКАЛНИ КРЕДИТИ

– Компанијата во која е вработен купецот треба да има склучено договор со SIMPO;
– Кредитирањето е на 12 месечни рати;
– Учество или прва рата е минимум 20% од вредноста, а остатокот е на 11 еднакви месечни рати;
– Продажбата се врши со редовниот попуст од 15%.