ИМЕ

СЕДИШТЕ НА ФИРМА

МАТИЧЕН БРОЈ

ДАНОЧЕН БРОЈ

СИМПО ДОО Скопје

ул. „Пандил Шишков“ бр. 2 Скопје, Македонија

4345959

4030992259753

ЛОКАЦИЈА

МЕНАЏМЕНТ

НАДЗОРЕН ОДБОР

МИЛОРАД МИТИЌ

ЛИДИЈА ПЕШИЌ

ДРАГАН МЛАДЕНОВИЌ

РАКОВОДСТВО

СЛАЃАН ВЕЛИЧКОВИЌ

Директор

 

ДИМИТРИЈЕ НЕДИЌ

Заменик директор

 

БИЉАНА ЛАЗАРЕВСКА КОСТЕВСКИ

Раководител на малопродажба

 

ВИОЛЕТА БЕЈАТОВИЌ

Раководител на финансиски сектор

МАТИЧНА  КОМПАНИЈА

ИМЕ

СИМПО АД Врање

СКРАЃНО ИМЕ

СИМПО ад

СЕДИШТЕ НА ФИРМА

Радничка 12, 17500 Врање, Република Србија

МАТИЧЕН БРОЈ

07105681

ДАНОЧЕН БРОЈ

100549457

ЛОКАЦИЈА

Седиштето на СИМПО и главните производствени капацитет се во Врање, јужна Србија и Коридор 10 кој ги спојува Северна и Средна Европа со Јужна Европа. Врање е оддалечен 110 km од Ниш и 347 km од Белград. Најблиски аеродроми се во Ниш и Скопје (91 km).

МЕНАЏМЕНТ

ОРГАНИ НА ФИРМАТА

СИМПО ад е организиран во склад со Законот за стопанските друштва како дводомни систем.

ОПШТИНСКИ АКЦИОНЕРСТВА

Претседател на општинските акционери

Полномоштво на акционерите

НАДЗОРЕН ОДБОР

БОБАН ПЕТРОВИЌ - претседател

ГОРАН ЈОВИЌ - член

МИРОСЛАВ НЕШИЌ - член

СЛАЃАНА БАЦКОВИЌ - член

ИЗВРШЕН ОДБОР

СЛАЃАН ДИСИЌ

Генерален директор и претседател на извршниот одбор

 

ИВАН ИЛИЌ

извршен директор за производство

 

НЕБОЈША СТОЈИЉКОВИЌ

извршен директор за правни и општи работи

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

ИМЕ

СИМПО ДОО Скопје

СЕДИШТЕ НА ФИРМА

ул. „Пандил Шишков“ бр. 2 Скопје, Македонија

МАТИЧЕН БРОЈ

4345959

ДАНОЧЕН БРОЈ

4030992259753

ЛОКАЦИЈА

МЕНАЏМЕНТ

НАДЗОРЕН ОДБОР

МИЛОРАД МИТИЌ

ЛИДИЈА ПЕШИЌ

ДРАГАН МЛАДЕНОВИЌ

РАКОВОДСТВО

СЛАЃАН ВЕЛИЧКОВИЌ

Директор

 

ДИМИТРИЈЕ НЕДИЌ

Заменик директор

 

БИЉАНА ЛАЗАРЕВСКА КОСТЕВСКИ

Раководител на малопродажба

 

ВИОЛЕТА БЕЈАТОВИЌ

Раководител на финансиски сектор

МАТИЧНА  КОМПАНИЈА

ИМЕ

СИМПО АД Врање

СКРАТЕНО ИМЕ

СИМПО ад

СЕДИШТЕ НА ФИРМА

Радничка 12, 17500 Врање, Република Србија

МАТИЧЕН БРОЈ

07105681

ДАНОЧЕН БРОЈ

100549457

ЛОКАЦИЈА

Седиштето на СИМПО и главните производствени капацитет се во Врање, јужна Србија и Коридор 10 кој ги спојува Северна и Средна Европа со Јужна Европа. Врање е оддалечен 110 km од Ниш и 347 km од Белград. Најблиски аеродроми се во Ниш и Скопје (91 km).

МЕНАЏМЕНТ

ОРГАНИ НА ФИРМАТА

СИМПО ад е организиран во склад со Законот за стопанските друштва како дводомни систем.

ОПШТИНСКИ АКЦИОНЕРСТВА

Претседател на општинските акционери

Полномоштво на акционерите

НАДЗОРЕН ОДБОР

БОБАН ПЕТРОВИЌ - претседател

ГОРАН ЈОВИЌ - член

МИРОСЛАВ НЕШИЌ - член

СЛАЃАНА БАЦКОВИЌ - член

ИЗВРШЕН ОДБОР

СЛАЃАН ДИСИЌ

Генерален директор и претседател на извршниот одбор

 

ИВАН ИЛИЌ

извршен директор за производство

 

НЕБОЈША СТОЈИЉКОВИЌ

извршен директор за правни и општи работи

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R